+48 794 302 053
        
Regulamin zajęć
 

Regulamin zajęć nauki i doskonalenia pływania w Swim Faster

 1. Organizatorem zajęć nauki i doskonalenia pływania jest SWIM FASTER Zbigniew Horosz ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., nr 10, lok. 127, 02-366, Warszawa, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 381625779, NIP: 7010887563, (dalej: SWIM FASTER Zbigniew Horosz).

 2. Podstawą uczestniczenia w zajęciach jest spełnienie łącznie następujących przesłanek:

  1. zapisanie się na zajęcia poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.swimfaster.pl lub złożenie w siedzibie SWIM FASTER Zbigniew Horosz podpisanego formularza zgłoszeniowego udostępnianego w wersji papierowej przez SWIM FASTER Zbigniew Horosz.

  2. wykupienie pakietu zajęć na cykl trzymiesięczny, miesięczny lub jednorazowe zajęcia, zgodnie z cennikiem na stronie www.swimfaster.pl.

 3. Cena obejmuje usługę nauki pływania/ doskonalenia za jednostkę zajęciową przypadającą jednorazowo.

 4. Opłata nie obejmuje biletu wstępu na pływalnię.

 5. Płatność za zajęcia jest dokonywana z góry (w zależności od wybrania cyklu).

 6. Uczestnik zajęć lub w przypadku dziecka, rodzic lub opiekun prawny, zobowiązany jest do dokonania zapłaty za zajęcia zgodnie z wytycznymi otrzymanymi w wiadomości mailowej z biura obsługi klienta SWIM FASTER Zbigniew Horosz.

 7. Przesłanie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w pkt 2 lit a) Regulaminu, jak i wykupienie zajęć równoznaczne jest z zaakceptowaniem warunków Regulaminu oraz regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia.

 8. Zapisu na zajęcia mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Zapisu osoby niepełnoletniej lub nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych dokonują odpowiednio rodzice lub opiekunowie prawni.

 9. Uczestnik może odrabiać nieobecności, które zostały zgłoszone minimum dzień przed zajęciami.

 10. Odrabianie zajęć odbywa się w terminie uzgodnionym ze SWIM FASTER Zbigniew Horosz. W przypadku ustalenia terminu odrabiania zajęć ze SWIM FASTER Zbigniew Horosz i niepojawienia się uczestnika na ustalonym terminie zajęć, zajęcia zostają uznane za odrobione.

 11. W przypadku problemów zdrowotnych uczestnika (hospitalizacja, złamania) uczestnictwo w zajęciach może być zawieszone, a część wniesionej opłaty za pakiet, może być przeniesiona na kontynuację kursu w innym terminie wskazanym przez SWIM FASTER Zbigniew Horosz w miarę możliwości organizacyjnych. Rozliczenie to dotyczy nieobecności dłuższej niż 3 kolejne zajęcia i liczone jest od daty zgłoszenia w formie pisemnej nieobecności.

 12. Uczestnicy zajęć zobowiązani są stosować się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia oraz zobowiązują się dbać o porządek i o sprzęt.

 13. SWIM FASTER Zbigniew Horosz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz w innych pomieszczeniach.

 14. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT za zakup karnetu należy zgłaszać takie żądanie (www.swimfaster.pl) w terminie do 7 dni od dokonania płatności.

 15. W przypadku, gdy uczestnikiem zajęć jest osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu realizuje jej opiekun prawny.

 16. SWIM FASTER Zbigniew Horosz zastrzega sobie możliwość dokonania zmian niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej www.swimfaster.pl.

 17. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych przez SWIM FASTER Zbigniew Horosz usług uczestnicy zajęć mogą przesyłać na adres: swimfaster.zh@gmail.com. Reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 20 dni roboczych od ich otrzymania przez SWIM FASTER Zbigniew Horosz, w tym samym terminie uczestnik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji.

Zastrzeżenia prawne

 1. Materiały zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Serwisu w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.

 2. Korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika i koszt związany z połączeniem Użytkownika z Portalem.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian i modyfikacji oraz zawieszenia lub wycofania danego elementu Serwisu.

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Użytkowników na stronach Serwisu oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostających poza kontrolą Administratora, w szczególności naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich jak i przepisów powszechnie obowiązujących.

 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wygłaszanych za pomocą Serwisu opinii, informacji i innych wypowiedzi własnych.

 6. Portal oraz jego zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Administratora i jedynie we wskazanym zakresie.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

 2. Dostęp do Regulaminu jest powszechny oraz nieodpłatny.

 


« powrót
Kontakt
 

SWIM FASTER Zbigniew Horosz

swimfaster.zh@gmail.com

+48 794 302 053

      
PŁYWALNIA OSIR WŁOCHY
ul. Gładka 18, Warszawa

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ:
Poniedziałek 6.00 - 21.30
Wtorek 6.00 - 21.30
Środa 6.00 - 21.30
Czwartek 6.00 - 21.30
Piątek 6.00 - 21.30
Sobota 10.00 - 18.00
PŁYWALNIA CSR WUM
ul. Księcia Trojdena 2C, Warszawa

ZAJĘCIA GRUPOWE:
Czwartek 18.30 - 20.00